Homeبررسی قوانین و مقررات مالیاتیآموزشبررسی قوانین و مقررات مالیاتی

بررسی قوانین و مقررات مالیاتی

نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی و حقوقی) از نظر قانون مالیاتهاي مستقیم به سه گروه
تقسیم میشوند:
الف)اشخاصی كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعالیت در دفاتر روزنامه و كل میباشند.
ب)اشخاصی كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعالیت در دفتر درآمد و هزینه میباشند.
ج)اشخاصی كه بموجب قانون مكلفند خالصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط ارائه
نمایند.

مطابق ماده 97 قانون در موارد زیر درآمد مشمول مالیات از طریق علیالراس
تعیین میگردد
1)عدم تسلیم حساب سود و زیان یا درآمد هزینه حسب مورد در مهلت مقرر
2)عدم ارائه دفاتر و مدارك حساب
3)تایید هیات سه نفره منتخب رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مبنی بر غیر
قابل رسیدگی بودن یا عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه تحریر دفاتر در دفاتر
، اسناد و مدارك.

برگ تشخيص ماليات

ماليات بر مبنای روش علي الراس
ماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر
ماليات مقطوع

ماليات برمبنای روش علي الراس

الف)استفاده از قرائن

خرید سالانه
فروش سالانه
درآمد نا ویژه
میزان تولید
ارزش حق واگذاري
وجوه دریافتی
سایر عوامل به تشخیص كمیسیون تعیین ضرائب

ب)استفاده از ضرائب
ج)رسیدگی به اسناد و مدارك

مالیات بر مبناي روش رسیدگی به دفاتر

قبول درآمد مشمول مالیات ابرازي
برگشت هزینه
افزایش درآمد

تكالیف ضمن سال مالی

ارائه فهرست معامالت خرید، فروش، خدمات، قراردادهاي موضوع ماده 104
ارائه خالصه عملیات سه ماهه(درخصوص استفاده كنندگان از نرم افزارهاي مالی)
ارائه لیست حقوق
ارائه فهرست فروش یا خدمات جهت مالیات تجمیع عوارض
تحریر دفاتر مطابق آئین نامه تحریر دفاتر
پرداخت مالیاتهاي مقطوع
پرداخت مالیاتهاي تكلیفی

موارد رد دفاتر

كیفیت پلمب و نگهداري دفاتر
نحوه ثبت یا عدم ثبت وقایع مالی و پولی و محاسباتی
بستانكار شدن حسابها ي نقدي وبانكی
غیر قابل رسیدگی بودن حسابها
عدم ارائه دستور كار نرم افزارها
عدم ارائه خالصه عملیات سه ماهه

هزینه هاي قابل قبول در مقررات مالیاتی و استهالكات

درحدود متعارف متكی به اسناد و مدارك باشد
مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط
در حد نصابهاي مقرر باشد
بموجب قانون پرداخت شده باشد
مصوب هیات وزیران بوده و پرداخت شده باشد
هزینه هاي تحقیقاتی آزمایشگاهی،مطابق آئین نامه
هزینه هاي مربوطه جبران خسارت،مطابق آئین نامه
هزینه رفاهی ورزشی ، پرداختی به وزارت كار(حداكثر معادل 000/10ریال)
ذخیره مطالبات مشكوك الوصول،مطابق آئین نامه
زیان سنوات قبل
حمل و نقل، ایاب و ذهاب ، پذیرایی و انبارداري
قیمت خرید كاالي فروخته شده یا مصرف شده.
هزینه هاي استخدامی:
مزد یا حقوق اصلی و مزایاي مستمر
مزایاي غیر مستمر مطابق آئین نامه
هزینه درمانی و بهداشتی و حق بیمه پرداختی بابت بیمه
حقوق بازنشستگی پایان خدمت وظیفه
پرداخت بیمه سازمان تامین اجتماعی
ذخیره یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و تعدیل سنواتی
كرایه محل و هزینه هاي جزیی مربوط
اجاره ماشین آالت
مخارج سوخت و برق و..
بیمه مربوط به عملیات و اموال
عوارض حق الامتیازهاي پرداختی
حق الزحمههاي پرداختی متناسب با انجام كار: داللی، حق الوكاله ،حق المشاوره ،حسابرسی و ..
هزینه نرم افزارهاي مربوط
طراحی و اجراي سیستم
سود و كارمزد عملیات موسسه به بانكها
ملزومات اداري
تعمیر و نگهداري و تعویض قطعات ماشین آلات(مخارج غیر اساسی)
هزینه اكتشافات معادن كه به بهرهبرداري منجر نشده
حق عضویت و حق اشتراك
مطالبات الوصول
زیان تسعیر ارز
ضایعات متعارف
ذخیره هزینههاي پرداخت
هزینه هاي قابل قبول مربوط به سال قبل
كالای فرهنگی براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها حداكثر تا %5 سقف معافیت حقوق استهالك
مصوبات وزیر امور اقتصادي و دارایی

استهلاک:
دارائی ثابتی قابل استهلاک است كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان و یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ، ارزش آن تقلیل مییابد.
ماخذ استهلاک ارزش تمام شده دارائی میباشد.

تاریخ شروع محاسبه استهلاک:
در مورد فیلم هاي سینمایی داخلی : از تاریخ اولین نمایش.
در مورد فیلم هاي سینمایی خارجی: از تاریخ در اختیار قرار گرفتن.
دارائی ثابت : از دوره بهرهبرداري طبق جدول استهلاكات.
نرم افزارهاي كامپیوتر: حداكثر 5 سال مستهلک میشوند.
در صورتیكه دارائی در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد.

در خصوص كارخانجات دوره بهره برداري آزمایشی بعنوان دوره بهره برداري از دارائی محسوب نمیگردد.
هزینه هاي تاسیس از قبیل : مخارج ثبت ، حق المشاوره و غیره و هزینه هاي زاید بر درآمد در دوران قبل از بهره برداري و دوره بهره برداري آزمایشی ، حداكثر تا مدت 10 سال بطور مساوي قابل استهلاک است.
زیان ناشی از فروش دارائی ثابت و یا معادل ارزش مستهلک نشده مال مسلوب المنفعه یكجا قابل احتساب در سود و زیان همان سال است.

افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود لیكن تجدید ارزیابی مطابق برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی در خصوص شركتهاي دولتی و وابسته به شرح زیر است :
جمع بهاي تجدید ارزیابی + قیمت دفتري براساس دو برابر مدت یا نصف نرخ هاي مقرر در جدول استهلاک

معافیتهاي مالیاتی

معافیت درآمد مشمول مالیات
معافیت مالیات

معافیت زمانی
معافیت مكانی
معافیت بر اشخاص
معافیت بر مبناي فعالیت
معافیت بر افزایش ثروت

معافیت زمانی

معافیت بر درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی
معافیت بر درآمد فعالیت در مناطق آزاد تجاري
معافیت بر درآمد ناشی از تجدید ارزیابی دارائیها در شركتهاي دولتی

معافیت مکانی

درآمد فعاليتهاي توليدي ومعدني درمناطق كمتر توسعه يافته ، خارج از حريم شهرها
درآمد فعاليت هاي مناطق آزاد تجاري

معافیت اشخاص

درآمد شركتهاي تعاونی روستایی، عشایري ، كشاورزي ،صیادي و..
شركتهاي پذیرفته شده در بورس
معافیت شركت آب و فاضالب با توجه به سهامداران
درآمد صاحبان مشاغل ، درآمد حقوق بگیران ، درآمد صاحبان املاک ، معلولین ،جانبازان ، محجورین و..(اشخاص حقیقی)

معافیت بر فعالیت

درآمد ناشی از فعالیت صادرات
فعالیت تاسیسات ایرانگردي و جهانگردي
فعالیت مراكز آموزشی و مدارس غیر انتفاعی
فعالیتهاي ورزشی
فعالیتهاي انتشاراتی و فرهنگی
درآمد ناشی از موقوفات ، نذورات و..
درآمد ناشی از كمكها و هدایا به مدارس علوم اسلامی و..
درآمد كارگاههاي صنایع دستی
درآمد ناشی از فعالیت كشاورزي ، دامپروري ، دامداري ، پرورش ماهی و..
درآمد ناشی از سود سهام ، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و اوراق بهادار
درآمد ناشی از فعالیت تحقیقاتی ، پژوهشی ، اختراعات و اكتشافات
درآمد ناشی از سود و جوائز بانكی ، صادراتی و .

قانون موسوم به تجمیع عوارض

وظایف قانونی:
توليد كنندگان وارائه دهندگان خدمات مكلفند ماليات وعوارض مربوط به كالای توليدي يا خدمات ارائه شده را درمبادي توليد يامحل ارائه خدمات درفاكتورفروش درج واز خريداران اخذ نموده و ظرف 2 ماه بعد به حساب تعيين شده واريز نمايند.
شركت ملي پخش فرآورده هاي نقتي موظف است ماليات وعوارض مربوط را در محل عرضه ازخريداران دريافت و ظرف 2 ماه به حساب تعيين شده واريز نمايد.
جرائم:
عدم كسروايصال درمهلت مقررمشمول جريمه اي معادل %5/2به ازاي هرماه تاخيربوده و غير قابل بخشودگي است . كليه احكام مربوط به اجرا و وصول قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اين وجوه جاري خواهد بود.
موارد مهم:
ماخذ محاسبه بهاي مندرج در صورتحساب است در صورتیكه اسناد ومدارك ارائه نشود بهاي روز كاال خواهد بود. در غیر اینصورت مالیات و عوارض از طریق علی الراس محاسبه، مطالبه و وصول می شود.
مبدا احتساب جریمه تاریخ انقضاي سررسید پرداخت 2 ماه بعد ازتاریخ فروش یا ارائه خدمات و بر اساس روز شماراست.
اختلافات ناشی از مطالبه مالیات در هیات موضوع ماده 216 طرح می گردد.

مراجع تشخیص مالیاتی

واحد امور مالیاتی
حسابداران رسمی

مراحل تشخیص و قطعیت مالیات

تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات سود ابرازي
ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی(حسب مورد)
ارائه اسناد و مدارك و دفاتر قانونی
هیات سه نفره بند 3 ماده 97
برگ تشخیص مالیات
توافق نزد رئیس اداره امور مالیاتی
هیات حل اختلاف مالیاتی(راي قطعی)
برگ قطعی مالیات
پرداخت مالیات / جرائم متعلق

تشويقات و جرائم مالياتی

مطابق ماده 189 چنانچه طی سه سال متوالی تراز نامه ، حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك مورد قبول واقع شود و مالیات هر سال در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی پرداخت شود.
پنج درصد اصل مالیات سه سال استرداد و یا به حساب سنوات بعد منظور می گردد.
مطابق ماده 190 پرداخت علی الحساب مالیات عملكرد قبل از سر رسید مقرر
یک درصد مبلغ پرداختی به ازاي هر ماه تا سررسید مقرراز مالیات متعلق به همان عملكرد كسر خواهد شد.

عدم پرداخت مالیات در سررسید مقرر %5/2 به ازاء هر ماه با توجه به شرایط تبصره 2 ماده 190
عدم تسلیم اظهار نامه اشخاص حقیقی 40 % مالیات متعلق / غیر قابل بخشودگی
عدم تسلیم تراز نامه حساب سود و زیان %20 مالیات متعلق
عدم ارائه دفاتر %20 مالیات متعلق
رد دفاتر 10 % مالیات متعلق
تخلف مدیران در عدم تسلیم اظهار نامه ماده 114 %2 سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
تخلف مدیران در اظهار نامه خالف واقع ماده 114 %1 سرمایه پرداخت شده
عدم ارائه فهرست یا قرار داد حقوق %2 حقوق پرداختی
عدم ارائه فهرست یا قرار داد پیمانكاري %1 مبلغ قرارداد
عدم كسر ایصال مالیاتهاي تكلیفی 20 % مالیات پرداخت نشده و همچنین جبران زیان وارده به دولت

نکته:
اگر كسر كننده مسئول دولتی باشد مشمول مجازات تخلفات اداري خواهد بود
اگر كسر كننده شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط عالوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به مالیات و جرائم به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شدكه اقامه دعوي علیه مرتكبین نزد مراجع قضائی رئیس سازمان امور مالیاتی كشور است .
وزارت امور اقتصادي و دارائی یا سازمان امور مالیاتی كشور می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی كه میزان بدهی مالیاتی آنها بیش از ده میلیون ریال است جلوگیري نماید

بخشودگی:
مودیانی كه به تكالیف خود در تسلیم اظهارنامه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه به موقع دفاتر و مدارك اقدام نموده اند در صورتیكه برگ تشخیص مالبات را قبول نمایند و یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و مالیات مربوط را قبل از صدور برگ قطعی پرداخت نموده یا ترتیب پرداخت آن را بدهند از %80 جرائم مقرر در این قانون معاف می شوند.
چنانچه اینگونه مودیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اوراق قطعی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند یا ترتیب پرداخت مالیات را بدهند %40 جرائم متعلقه معاف خواهند شد.
تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون به در خواست مودي و ارائه معاذیر مبنای بار خارج از اختیار بودن عدم انجام تكالیف با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و میزان خوش حسابی وي به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی كشور قابل بخشودگی است .

مراجع حل اختلاف مالیاتی

رئیس اداره امور مالیاتی
هیات حل اختلاف
هیات موضوع تبصره ماده 157
هیات موضوع ماده 216
شورای عالی مالیاتی
هیات موضوع ماده 257
هیات موضوع ماده 251

مراجع نظارتی و كنترلی در قوانین مالیاتی

دادستانی انتظامی
هیات موضوع ماده 181

اشخاص ثالث(مامورین دولتی ، دفاتر اسناد رسمی، شركتهاي دولتی و خصوصی)

اجراء و وصول در قوانین مالیاتی

برگ اجرائی
بازداشت اموال
اموال ممنوع در توقیف
ارزیابی اموال
فروش اموال
بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث
جلوگیري از خروج مودیان بد حساب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنر حسابدار ضامن دقت ، آگاهی و شفافیت در اقتصاد

می توانید برای مشاوره تماس بگیرید.

اطلاعات

تمامی حقوق محفوظ است . طراحی سایت توسط فیداراستودیو