Homeقانون پایانه های فروشگاهی و ســـامانه مــــودیانآموزشقانون پایانه های فروشگاهی و ســـامانه مــــودیان

قانون پایانه های فروشگاهی و ســـامانه مــــودیان

آخریـــــن نســـــخه آییــن نامههـــــا، دســتور العملهـــا و اســناد مرتبــط بــا قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان در پورتــال ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بـه نشـانی intamedia.ir بخـش پایانه های فروشـگاهی و سـامانه مودیان، قسـمت آیین نامه ها، دسـتور العملها و نرم افزارهای مرتبط قابل مشـاهده اسـت.

اطلاعیه شماره 1

تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان

نظــر بــه آنکــه براســاس لایحــه دوفوریتــی الحــاق 5 تبــره بــه مــاده 2 قانــون پایانــه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان، سایراشـخاص حقوقـی بجـز اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده 16 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب سـال ،1400 از تاریـخ 1402/01/01 مکلـف بـه رعایـت مقـررات قانـون یـاد شـده و صـدور صورتحسـاب الکرتونیکـی و ارسـال آن بـه سـامانه مودیـان خواهنـد بـود، مـوارد زیـر دربـاره تخصیـص کارپوشـه و عضویـت در سـامانه مودیـان اعـام مـی گـردد: 1- بــه کلیــه مؤدیانــی کــه در ســامانه ثبــت نــام الکرتونیکــی بــه نشــانیhttps://my.tax.gov.ir ثبــت نــام داشــته و ثبــت نــام آنهـا بـر اسـاس معیارهـای تعییـن شـده از نظـر سـازمان امـور مالیاتـی کشـور تکمیـل شـده محسـوب شـود، در سـامانه مؤدیـان
کارپوشـه تخصیـص داده شـده اسـت. 2-مودیـان بـرای ورود بـه کارپوشـه مـی تواننـد از طریـق نشـانیhttps://tp.tax.gov.ir وارد سـامانه مؤدیـان شـده و متعاقبـا بـا درج نـام کاربـری و رمـز عبـور دریافتـی از سـامانه احـراز هویـت، از طریـق سیسـتم احـراز هویـت سـازمان امـور مالیاتـی، وارد کارپوشـه اختصاصـی خـود شـوند. کلیـه اشـخاص حقوقـی مـی تواننـد از شناسـه ملـی بـه عنـوان نـام کاربـری اسـتفاده مینماید. 3-پـس از انتخـاب پرونـده مالیاتـی، در بخـش عضویـت کارپوشـه امـکان تکمیـل اطاعات و دریافـت شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتــی ایجــاد گردیــده اســت. شناســه یکتــای حافظــه مالیاتــی دریافــت شــده بــه عنــوان بخشــی از شــاره منحــر بفــرد مالیاتـی صورتحسـاب، در کلیـه صورتحسـابهای فـروش صـادره درج خواهـد گردیـد جزئیـات و توضیحـات بیشـر در قالب سـند “سـند راهنـای پایانـه فروشـگاهی و سـامانه مودیـان در بخـش کارپوشـه و عضویـت در سـامانه مودیـان” و از طریـق نشـانی intamedia.ir ،بخـش پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان، بخـش آییـن نامـه هـا دسـتورالعملها و نـرم افزارهـای مرتبـط، در دسـترس مـی باشـد.

اطلاعیه شماره 2

شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی(شماره مالیاتی)

نظــر بــه آنکــه براســاس الیحــه دوفوریتــی الحــاق 5 تبــره بــه مــاده 2 قانــون پایانــه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان، سایراشـخاص حقوقـی بجـز اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده 16 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب سـال 1400 ،از تاریـخ 1402/01/01 مکلـف بـه رعایـت مقـررات قانـون یـاد شـده و صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی و ارسـال آن بـه سـامانه مودیـان خواهنـد بـود، مـوارد زیـر دربـاره شـماره منحـر بفـرد مالیاتـی صورتحسـاب (شمـاره مالیاتـی) اعـلام مـی گـردد :
شـماره مالیاتـی: شـمارهای اسـت یکتـا در سـامانه مودیـان کـه بـه ازای هـر صورتحسـاب تولیـد و بـه صـورت منحـر به فـرد به آن صورتحسـاب تخصیـص داده مـی شـود. سـاختار شـماره مالیاتـی از چهـار مولفـه بـا طـول ثابـت تشـکیل شـده اسـت، طـول شـماره مالیاتـی 22 کاراکتـر و بـه صـورت ثابـت مـی باشـد.

جزئیـات و توضیحـات بیشـر در قالـب سـند “قالـب شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی و شـاره منحـر بـه فـرد مالیاتـی” و از طریــق نشــانی intamedia.ir ،بخــش پایانــه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان، بخــش آییــن نامــه هــا دســتورالعمل ها و نــرم افزارهـای مرتبـط، در دسـترس مـی باشـد.

اطلاعیه شماره 3

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی

سـازمان امـور مالیاتـی کشـور طـی اطاعیه ای، نحـوه ارسـال اطالعـات صورتحسـاب الکترونیکی مودیـان مالیاتـی اشـخاص حقوقـی مشـمول رعایـت مقـررات قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان از 1402/01/01 را اعلام کـرد. در راسـتای اجـرای قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان کلیـه مودیانـی کـه دارای کارپوشـه مـی باشـند، جهـت صــدور صورتحســاب نیــاز بــه دریافــت شناســه یکتــای حافظــه مالیاتــی خواهنــد داشــت. دریافــت شناســه یکتــای حافظــه مالیاتـی دارای مراحـل متعـددی مـی باشـد کـه مهمتریـن بخـش آن تعییـن روش ارسـال اطلاعات صورتحسـاب مـی باشـد در بخـش “عضویـت” و سـپس انتخـاب گزینـه “رشکـت معتمـد سـامانه هـای دولتـی” در کارپوشـه، روشهایـی بـه رشح ذیـل در نظـر گرفتـه شـده و بـرای مودیـان قابـل انتخـاب مـی باشـد:

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی

در ایــن روش، مــؤدی نســبت بــه امضــا صورتحســاب الکترونیکی بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی خــود و صــدور و ارســال اطلاعات صورتحســاب الکترونیکــی اقــدام مــی نماید.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد

در ایــن روش شرکت معتمــد اطلاعات صورتحســاب الکترونیکــی مــؤدی را دریافــت و بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی و زیرسـاختهای خـود اقـدام بـه صـدور و ارسـال صورتحسـاب الکترونیکـی مـی نماید. مسـئولیت صدور و ارسـال صورتحسـاب الکترونیکـی بـا شرکـت معتمـد ارائـه کننـده خدمـات مالیاتـی خواهـد بـود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مؤدی

در ایـن روش، مـؤدی نسـبت بـه امضـا صورتحسـاب الکترونیکـی بـا اسـتفاده از کلیـد خصوصـی خـود و صـدور صورتحسـاب الکترونیکــی اقــدام مــی نمایــد. مســئولیت صــدور صورتحســاب الکترونیکــی بــا مــؤدی و مســئولیت ارســال اطلاعات صورتحســاب الکترونیکــی بــه ســامانه مؤدیــان بــا شرکــت معتمــد ارائــه کننــده خدمــات مالیاتــی مــی باشــد.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه های دولتی

در ایـن روش، مـؤدی در کارپوشـه خـود ارسـال اطلاعات بـه سـامانه مؤدیـان را “سـامانه هـای دولتـی” انتخـاب مـی نمایـد. در ایــن حالــت، امــکان ارســال اطلاعات از ســامانه هــای دولتــی امــکان پذیــر خواهــد شــد. مســئولیت صــدور و ارســال صورتحســاب الکترونیکــی بــا مــؤدی اســت.

قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی

مـؤدی مـی توانـد یـک یـا چنـد شرکـت معتمـد نـوع ۱ داشـته باشـد امـا هـر شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی فقـط بایـد توسـط یـک شرکـت معتمـد پشـتیبانی شـود.
مؤدی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد.
مؤدیـان مـی تواننـد بـرای هـر شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی روشهـای متفـاوت ارسـال صورتحسـاب را در یـک پرونـده مالیاتـی کارپوشـه انتخـاب نمایند. لازم بـه ذکـر اسـت؛ انتخـاب دو روش ارسـال بـرای یـک شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی بـه صـورت هـم زمـان امـکان پذیـر نیسـت.

اطلاعیه شماره 4

نحوه ی دریافت شناسه ی کالا و خدمات

نظـر بـه آنکـه سـایر اشـخاص حقوقـی بـه جـز اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده 16 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب سـال 1400 از تاریـخ 1402/01/01 مکلـف بـه رعایـت مقـررات قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان و صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی و ارسـال آن بـه سـامانه مودیـان خواهنـد بـود و بـا توجـه بـه لـزوم درج شناسـه کالا/ خدمـت در صورتحســابهای الکترونیکــی مودیــان، مــواردی بــه شرح ذیــل جهــت اســتحضار اعلام مــی گــردد:
جهـت صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی ضرورت دارد شناسـه کالا یـا خدمـت کـه عـددی 13 رقمـی مـی باشـد، بـه تفکیـک هـر ردیـف صورتحسـاب مربـوط بـه هـر کالا یـا خدمـت درج گـردد.
شناسـه مذکـور توسـط وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت صـادر مـی شـود. راهنـای دریافـت شناسـه کالا و خدمـات در درگاه سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـه نشـانی intamedia.ir ، بخـش پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان بارگـذاری شـده اسـت.
کلیـه مودیـان مـی تواننـد جهـت دریافـت لیسـت شناسـه کالا و خدمـات موجـود، بـه نشـانی stuffid.tax.gov.ir مراجعـه نموده و نسـبت بـه دریافـت فهرسـت مذکـور حسـب نیازمنـدی هـای خـود اقـدام مناینـد. وضعیـت شـمولیت ارزش افـزوده و رضایـب مالیاتـی مرتبـط در نشـانی فـوق بـرای هـر کالا و خدمـت درج گردیـده اسـت.
بـر اسـاس سـاختار شناسـه کالا و خدمـات هـر گـروه کالایی یـا خدمـات، دارای یـک شناسـه عمومـی و ذیـل آن شناسـه هـای اختصاصـی مـی باشـد. در حـال حـاضر مودیـان مـی تواننـد در صـورت عـدم وجـود شناسـه اختصاصـی کالا/خدمـت، از شناسـه عمومـی کالا/خدمـت اسـتفاده نماینـد.
قواعـد مربـوط بـه شناسـه کالا/ خدمـت در سـند دسـتورالعمل صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی بـه نشـانی intamedia.ir، بخـش پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان، بخـش آییـن نامـه هـا دسـتورالعمل هـا و نـرم افزارهـای مرتبـط، در دستـرس مـی باشـد.

اطلاعیه شماره 5

انواع صورتحساب الکترونیکی

نظـر بـه آنکـه سـایر اشـخاص حقوقـی بـه جـز اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده 16 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب سـال 1400 از تاریـخ 1402/01/01 مکلـف بـه رعایـت مقـررات قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان و صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی و ارسـال آن بـه سـامانه مودیـان خواهنـد بـود، بـه اسـتحضار مـی رسـاند:
حســب اصلاحیــه مــواد 8،7،2،1 آییــن نامــه اجرائــی موضــوع مــاده (95) قانــون مالیــات هــای مســتقیم شــماره 8840 مــورخ ،1401/01/22 انــواع صورتحســاب الکرتونیکــی کــه در ســامانه مودیــان مــورد پذیــرش قــرار خواهــد گرفــت، بـشرح ذیـل مـی باشـد:

1. صورتحسـاب الکترونیکـی نـوع اول: در ایـن نـوع صورتحسـاب اطلاعـات کامـل خریـدار و فروشـنده ثبـت مـی گـردد. ایـن اطلاعـات شـامل : نـوع فـروش، نـوع خریـدار، تاریـخ و زمـان صـدور صورتحسـاب، اطلاعـات هویتـی خریـدار و فروشـنده، مشـخصات کالا یـا خدمـت مـی باشـد.
نــوع فــروش شــامل مــواردی از قبیــل: بــورس کالا، بــورس انــرژی، ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت، حــق العمــل کاری، پیمانکاری داخلـی، صادراتـی و نظیـرآن، انـواع معامـات طـا، جواهـر و پلاتین، قبـوض خدماتـی، بلیـط هواپیـا و بارنامـه مـی باشـد.
بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن نـوع صورتحسـاب الکترونیکـی اطلاعـات هویتـی خریـدار درج مـی شـود، در صورتیکـه شـماره اقتصــادی (در خصــوص اشــخاص حقیقــی شـمـاره اقتصــادی دریافتــی از درگاه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و درخصــوص اشـخاص حقوقـی شناسـه ملـی) درج شـده جهـت خریـدار در سـامانه مودیـان دارای کارپوشـه باشـد، صورتحسـاب مذکـور
پـس از ارسـال توسـط فروشـنده و اعتبارسـنجی و پذیـرش توسـط سـامانه مودیـان، در کارپوشـه خریـدار درج گردیـده و در صـورت تاییـد خریـدار بـه عنـوان اعتبـار مالیاتـی خریـدار محسـوب خواهـد گردیـد.

2. صورتحســاب الکترونیکــی نــوع دوم: ایــن صورتحســاب اســت بــا اطلاعــات کامــل فروشــنده و اطلاعــات کامــل کالا / خدمـت و بـدون اطلاعـات خریـدار اسـت. از بابـت ایـن صـورت حسـاب اعتبـار مالیاتـی بـرای خریـدار قابـل احتسـاب می باشـد.

3. صورتحســاب الکترونیکــی نــوع ســوم: ایــن نــوع از صورتحســاب الکترونیکــی، هــمان رســید پرداخــت وجــه صــادره از دســتگاه کارتخــوان بانکــی یــا درگاه الکترونیکــی پرداخــت کــه حســب مقــررات اعلامی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه عنـوان پایانـه فروشـگاهی فروشـنده(مودی) پذیرفتـه مـی شـوند،می باشـد. در ایـن نـوع از صورتحسـاب هـای الکترونیکـی صرفا مبلــغ پرداختــی و مشــخصات پذیرنــده (شــماره ســوئیچ، شـمـاره پذیرنــده، شـمـاره پایانــه)، شـمـاره پیگیــری، تاریــخ و زمــان پرداخــت و حداقــل مشــخصات فروشــنده وجــود داشــته و از بابــت آن اعتبــار مالیاتــی بــرای خریــدار قابــل احتســاب می باشـد.

4.صورتحسـاب غیـر الکترونیکـی: ایـن نـوع صورتحسـاب بـرای اشـخاصی اسـت کـه حسـب مقـررات و مهلـت هـای قانونـی مربـوط امـکان صـدور صورتحسـاب غیـر الکترونیکـی را دارنـد، موضوعیـت داشـته و اقـلام آن شـامل کلیـه اقـلام صورتحسـاب الکترونیکـی اسـت بـه اسـتثنای اقـلام اطاعاتـی کـه از طریـق سـامانه مودیـان نظیـر: شـاره منحـر بـه فـرد مالیاتـی بـه صورتحسـاب اضافـه مـی شـود.
قواعــد مربــوط بــه انــواع صورتحســاب در ســند دســتورالعمل صــدور صورتحســاب الکترونیکــی بــه نشــانی intamedia.ir، بخـش پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان، بخـش آییـن نامـه هـا دسـتورالعمل هـا و نـرم افزارهـای مرتبـط، در دسـترس مـی باشـد

اطلاعیه شماره 6

انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی

نظـر بـه آنکـه سـایر اشـخاص حقوقـی بـه جـز اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده 16 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب سـال 1400 از تاریـخ 1402/01/01 مکلـف بـه رعایـت مقـررات قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان و صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی و ارسـال آن بـه سـامانه مودیـان خواهنـد بـود، بـه اسـتحضار مـی رسـاند:
جهــت صــدور صورتحســاب الکترونیکــی حســب اصلاحیه آییــن نامــه اجرایــی موضــوع مــاده (95) قانــون مالیــات هــای مســتقیم، بــر اســاس معامــلات و فعالیــت هــای مختلــف و متناســب بــا نــوع کســب و کار مودیــان، الگوهایــی بــرای انــواع صورتحسـاب الکترونیکـی مشـخص شـده اسـت. هـر الگـوی صورتحسـاب الکترونیکـی دارای برخـی اقـلام اختصاصـی و برخی اقـلام مشـرک بـا سـایر الگوهـا مـی باشـد. ایـن اقـام مختـص صورتحسـاب الکترونیکـی بـوده و اقـلام دیگـری را شـامل می شـود. الگوهـای مختلـف بـشرح ذیـل اعـام مـی گـردد:

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول:

 • الگوی اول (فروش کاال و خدمات)
 • الگوی دوم (فروش ارز) : این الگو صرفا توسط صارفی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 • الگـوی سـوم (صورتحسـاب طـا، جواهـر و پلاتیـن): ایـن الگـو صرفـا توسـط فروشـندگان طـلا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.
 • الگوی چهارم (قرارداد پیمانکاری)
 • الگوی پنجم (قبوض خدماتی)
 • الگوی ششم (بلیط هواپیما)
 • الگوی هفتم (صادرات)

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:

 • الگوی اول (فروش کالا و خدمات)
 • الگوی دوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار میگیرد.

الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:

 • رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی

اطلاعیه شماره 7

صورتحساب الکترونیکی

نظـر بـه آنکه سـایر اشـخاص حقوقی به جز اشـخاص حقوقی موضوع مـاده 16 قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سـال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشـگاهی و سـامانه مودیان و صدور صورتحسـاب الکترونیکی و ارسـال آن به سـامانه مودیان خواهند بود، به اسـتحضار می رسـاند جهت صدور صورتحسـاب الکترونیکی قلم اطلاعاتی با عنوان “موضوع صورتحسـاب الکترونیکی” در نظر گرفته شـده اسـت که شـامل موارد ذیل می باشـد:

صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش:

اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود.

صورتحساب الکترونیکی اصلاحی:

چنانچـه پـس از صـدور صورتحسـاب اصلـی نیـاز بـه اصـلاح اقـلام اطلاعاتـی صورتحسـاب بـه غیـر از اقـاام اطلاعاتـی اصلـی مربـوط بـه خریـدار شـامل: شـماره اقتصـادی، شناسـه ملی/شمـاره ملی/شناسـه مشـارکت مدنی/کـد فراگیـر اتبـاع غیـر ایرانی خریـدار وهـم چنیـن اطلاعـات مربـوط بـه قلـم کالا/خدمـت شـامل: شناسـه کالا/خدمـت باشـد، صـادر کننـده صورتحسـاب الکترونیکـی مـی بایسـت صورتحسـاب جدیـد کـه حـاوی شـماره منحصـر بفـرد مالیاتـی صورتحسـاب مرجـع اسـت را صـادر و بـه سـامانه مودیـان ارسـال نمایـد. در صورتحسـاب اصلاحـی، کلیـه اطلاعـات صورتحسـاب الکترونیکـی مرجـع بـه همـراه اصلاحـات آن درج مـی گـردد. ایـن صورتحسـاب در صورتـی کـه از نـوع اول باشـد، همانند صورتحسـاب اصلـی نیازمنـد تاییـد خریـدار بـوده و در غیـر اینصـورت نیـازی بـه تاییـد نـدارد.

صورتحساب الکترونیکی ابطالی :

چنانچـه پـس از صـدور صورتحسـاب اصلـی فـروش یـا صورتحسـاب اصلاحی، اقلـام اطلاعاتـی اصلی مربـوط به خریدارشـامل: شـماره اقتصـادی و هـم چنیـن شناسـه کالا/خدمـت و تاریـخ صـدور صورتحسـاب تغییـر یابـد و بـر اسـاس اسـناد و مـدارک مثبتـه عـدم تحقـق معاملـه احـراز گـردد، فروشـنده نسـبت بـه صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی ابطالـی حاوی شـاره منحصر بفــرد مالیاتــی صورتحســاب الکترونیکــی مرجــع و ارســال آن بــه ســامانه مودیــان اقــدام مــی منایــد. ســپس صورتحســاب الکترونیکـی مرجـع در سـامانه مودیـان، ابطالـی محسـوب مـی گـردد.
پــس از ابطــال صورتحســاب الکترونیکــی، امــکان صــدور صورتحســاب الکترونیکــی اصلاحــی بــرای آن صورتحســاب وجــود نــدارد. شرط ابطــال صورتحســاب الکترونیکــی، عــدم بهــره بــرداری از آن در امــور تجــاری و پرونــده مالیاتــی اســت.

صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش :

چنانچـه پـس از صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی، بخشـی از موضـوع معاملـه، کالا/خدمـت (از طـرف خریـدار) برگشـت داده شـود، فروشـنده نسـبت بـه صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی برگشـتی اقـدام مـی نمایـد. صورتحسـاب برگشـت از فـروش، جهـت صورتحسـاب هـای اصلـی و اصلاحـی قابـل صـدور مـی باشـد.
شــایان ذکــر اســت در شرایطــی کــه بــرای صورتحســاب الکترونیکــی اصلــی، صورتحســاب برگشــت از فــروش صــادر شــود، شمـاره منحـر بفـرد مالیاتـی صورتحسـاب اصلـی را بایـد در صورتحسـاب برگشـت از فـروش بـه عنـوان شـاره صورتحسـاب مرجـع ثبـت نمایـد. اگـر بـرای ایـن صورتحسـاب(برگشـت از فـروش)، مجـددا صورتحسـاب برگشـت از فـروش جدیـدی صـادر شـود، از شمـاره آن بـه عنـوان شـماره منحـر بفـرد مالیاتـی مرجـع در صورتحسـاب الکترونیکـی جدیـد اسـفاده خواهـد شـد. هـر شـماره مالیاتـی مرجـع تنهـا یـک بـار اسـتفاده مـی شـود.
جزئیـات موضـوع و اقلـام صورتحسـاب ، مشـخصات و ضوابـط اعتبارسـنجی هـر قلـم اطلاعاتـی در سـند دسـتورالعمل صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی بـه نشـانی intamedia.ir، بخـش پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان، بخـش آییـن نامـه هـا دسـتورالعملها و نـرم افزارهـای مرتبـط، در دسـرس مـی باشـد

اطلاعیه شماره 8

مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

نظـر بـه آنکـه سـایر اشـخاص حقوقـی بـه جـز اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده 16 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب سـال 1400 از تاریـخ 1402/01/01 مکلـف بـه رعایـت مقـررات قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان و صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی و ارسـال آن بـه سـامانه مودیـان خواهنـد بـود، بـه اسـتحضار مـی رسـاند جهـت صـدور و ارسـال صورتحسـاب الکترونیکـی بـه سـامانه مودیـان ، ضروری اسـت مراحـل کلـی ذیـل توسـط مودیـان انجـام پذیـرد:

1. ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir

2. تهیــه پایانــه فروشــگاهی جهــت صــدور صورتحســاب و در صــورت وجــود، انجــام اصالحــات مــورد نیــاز حســب ضوابــط اعلامــی ســازمان

3. اخـذ گواهـی امضـاء الکترونیکـی از مراکـز صـدور گواهـی الکترونیکـی میانـی فعـال کـه فهرسـت و مشـخصات آنهـا در نشــانی rca.gov.ir موجــود مــی باشــد.

4. ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانی tp.tax.gov.ir
ایـن مرحلـه شـامل: ورود بـه کارپوشـه، انتخـاب پرونـده، انتخـاب بخـش عضویـت (حسـب مفـاد اطالعیـه شـاره 1) و تکمیـل اطلاعـات، انتخـاب روش ارسـال اطلاعـات، بارگـذاری گواهـی امضـاء الکترونیـک و دریافـت شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی مـی باشـد.

5. پیکربنـدی و ثبـت مشـخصات در پایانـه فروشـگاهی مطابـق اسـتاندارهای اعلامـی توسـط سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بارگـذاری شـده در درگاه سـازمان بـه نشـانی intamedia.ir

6. اخـذ شناسـه کالا / خدمـت جهـت صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت (راهنـای دریافـت شناسـه کالا و خدمـات در درگاه سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـه نشـانی intamedia قـرار داده شـده اسـت.) (حسـب مفـاد اطلاعیـه شـاره 4)

7. دریافــت فهرســت شناســه کالا / خدمــات تخصیــص داده شــده بــه همــراه نرخ/مشــمولیت مالیــات بــر ارزش افــزوده از ســامانه دریافــت شناســه کالا/خدمــات بــه نشــانی stuffid.tax.gov.ir
در حـال حـارض در سـامانه مذکـور فهرسـت شناسـه کالا/خدمـات عمومـی موجـود مـی باشـد. مودیـان مـی تواننـد تـا زمـان اخـذ شناسـه کالا/خدمـات اختصاصـی، از شناسـه کالا/خدمـات عمومـی موجـود در سـامانه مذکـور بهـره بـرداری مناینـد.

8. صــدور صورتحســاب الکترونیکــی از طریــق پایانــه فروشــگاهی حســب ضوابــط اعلامــی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور (اسـناد مرتبـط در درگاه سـازمان بـه نشـانی intamedia بارگـذاری گردیـده اسـت.) (حسـب مفـاد اطالعیـه هـای شـاره 2، 5 ،6، و 7)

9. ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
انجـام عملیـات ارسـال بـه روشـهای متعـدد، حسـب انتخـاب مودیـان در زمـان دریافـت شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی قابـل انجـام مـی باشـد. (موضـوع اطالعیـه شمـاره 3)

اطلاعیه شماره 9

مراحل کلی واکنش به صورتحساب

نظـر بـه آنکـه سـایر اشـخاص حقوقـی بـه جـز اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده 16 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب سـال 1400 از تاریـخ 1402/01/01 مکلـف بـه رعایـت مقـررات قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان و صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی خواهنـد بـود، بـه اسـتحضار مـی رسـاند بـرای ارسـال و ثبـت نهایـی صورتحسـاب الکترونیکـی در سـامانه مودیـان ، مراحـل کلـی ذیـل در کارپوشـه صـورت مـی پذیـرد:

1. صورتحسـاب ارسـالی بـه سـامانه مودیـان مـورد اعتبارسـنجی قـرار خواهـد گرفـت. در صـورت تاییـد کلیه ضوابط و شـاخص هـا، صورتحسـاب توسـط سـامانه مودیـان تاییـد و دریافـت خواهـد گردید.

2. بـا توجـه بـه اینکـه صـادر کننـده صورتحسـاب (فروشـنده) مشـخص مـی باشـد، یـک نسـخه از صورتحسـاب بـه عنـوان صورتحسـاب فـروش در کارپوشــه فروشـنده بارگـذاری خواهـد گردیـد.

3. در صورتیکــه خریــدار مـصـرف کننــده نهایــی نباشــد و بــر اســاس شــاره اقتصــادی درج شــده در صورتحســاب (بــرای اشــخاص حقوقــی شناســه ملــی و بــرای صاحبــان مشــاغل شــماره اقتصــادی) عضــو ســامانه مودیــان باشــد، یــک نســخه از صورتحســاب در کارپوشــه خریــدار بارگــذاری خواهــد گردیــد.

4. از تاریــخ بارگــذاری صورتحســاب در کارپوشــه خریــدار، خریــدار بــه مــدت ســی روز مــی توانــد نســبت بــه صورتحســاب واکنــش انجــام دهــد. امــکان تاییــد یــا رد صورتحســاب، بــه همــراه ذکــر دلیــل رد صورتحســاب در کارپوشــه بــرای خریــدار فراهــم شــده اســت.

5. در صـورت عـدم واکنـش خریـدار بـه صورتحسـاب خریـد تـا موعد مقـرر (سـی روز از تاریخ درج در کارپوشـه)، صورتحسـاب بـه صـورت سیسـتمی تاییـد خواهد شـد.

6. متعاقب واکنش خریدار به صورتحساب، مراتب در کارپوشه فروشنده قابل مشاهده می باشد.

اطلاعیه شماره 10

مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان

در راسـتای اجـرای قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان، مشـمولین اجـرای قانـون مذکـور مـی تواننـد بـا انجـام تغییراتــی بــرح ذیــل در ســامانه هــای صــدور صورتحســاب خــود (سیســتم هــای حســابداری) امــکان ارســال مســتقیم اطلاعــات صورتحســاب الکترونیکــی را بــه ســامانه مودیــان فراهــم نمایند:

1. مراجعـه بـه نشـانی intamedia بخـش پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان، بخـش آییـن نامـه هـا و دسـتورالعمل هـا و نـرم افزارهـای مرتبـط و مطالعـه اسـناد ذیـل:

 • سند ویژگی ها و مشخصات پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی
 • دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
 • دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان
 • قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر بفرد

2. اضافـه نمـودن ضوابـط اعلامـی جهـت صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی حسـب اسـناد مذکـور، در سـامانه هـای صـدور صورتحسـاب خـود (انجـام اینـکار توسـط برنامـه نویسـان هـر شرکت و در صـورت عـدم وجـود، توسـط شرکت تولیـد کننـده نـرم افـزار حسـابداری امـکان پذیـر مـی باشـد. (از جملـه ضوابـط اعلامـی : تولیـد شـماره مالیاتـی منحصـر بفـرد بـرای هـر صورتحسـاب طبـق مشـخصات اعـلام شـده در سـند، اضافـه نمـودن اقـلام اطلاعاتـی اختیـاری و اجبـاری صورتحسـاب حسـب الگوهـای صورتحسـاب مشـخص شـده در سـند و …. مـی باشـد.

3. جهـت ارسـال صورتحسـاب بـه صـورت مسـتقیم بـه سـامانه مودیـان ضرورت دارد ابتـدا سـند ” دسـتورالعمل فنـی نحـوه اتصـال بـه سـامانه مودیـان” مطالعـه شـود و متعاقـب آن ضوابـط اعـام شـده در سـامانه صـدور صورتحسـاب مـودی اعـمال گـردد. ایـن کار از طریـق برنامـه نویسـی در سـامانه حسـابداری امـکان پذیـر مـی باشـد.

اطلاعیه شماره 11

محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظـر بـه سـوالات و مکاتبـات متعـدد مودیـان و ادارات کل در رابطـه بـا حـد مجـاز موضوع مـاده 6 قانـون پایانه های فروشـگاهی و ســامانه مودیــان، بــه اســتحضار مــی رســاند؛ بــر اســاس قانــون و آییــن نامــه اجرایــی اصلاحــی مــاده 6 قانــون موصــوف و بـا عنایـت بـه لایحه تسـهیل تکالیـف مودیـان در اجـرای قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان کـه در جلسـه مــورخ 1402/04/26 بــه تصویــب نماینــدگان محــترم مجلــس شــورای اســامی رســیده و ادامــه رونــد و ابــلاغ آن منــوط بــه تاییـد شـورای نگهبـان میباشـد، نحـوه محاسـبه حـد مجـاز اولیـه و افزایـش آن بشـرح ذیـل محاسـبه و در سـامانه اعـمال میگــردد:

محاسبه حد مجاز اولیه:

1. یـک روز قبـل از شروع دوره مالیاتـی، فـروش اظهـار شـده دوره مشـابه سـال قبـل کـه مالیـات آن بـه سـازمان پرداخـت یـا ترتیــب پرداخــت گردیــده از طریــق رسویس هــای مرتبــط فراخــوان میگــردد.

2. بـا عنایـت بـه مـاده 9 لایحـه تسـهیل، در صـورت پرداخـت یـا ترتیـب پرداخـت مالیـات ابـرازی، 5 برابـر فـروش موصـوف بـه عنـوان حـد مجـاز اولیـه در کارپوشـه مـودی قابـل نمایـش خواهـد بـود. در صورتـی کـه مالیـات مشـابه سـال قبـل بـه طـور کامــل پرداخــت نشــود بــه نســبت آن میــزان از مالیــات پرداخــت شــده، 5 برابــر حــد مجــاز فــروش محاســبه و در کارپوشــه نمایـش داده مـی شـود.

3. بـرای مودیـان واحدهـای جدیدالتاسـیس، واحدهایـی کـه فاقـد سـابقه مالیاتـی باشـند و مودیانـی کـه فـروش اظهارشـده دوره مشـابه سـال قبـل آنـان کـه مالیـات آن را بـه سـازمان پرداخـت یـا ترتیـب پرداخـت نمـوده لیکـن ایـن فـروش ابـرازی کمتـر از معافیـت سـالانه موضـوع مـاده (101) قانـون مالیاتهـای مسـتقیم باشـد؛ 5 برابـر معافیـت سـالانه موضـوع مـاده (101) بـه عنـوان حـد مجـاز اولیـه در کارپوشـه مـودی نمایـش داده مـی شـود.

درخواست افزایش حد مجاز:

1. صـدور صورتحسـاب الکترونیکـی بیـش از حـد مجـاز تعییـن گردیـده بـرای کلیـه مودیـان، منـوط بـه پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده متعلقـه یـا تعییـن ترتیـب پرداخـت بدهـی مالیاتـی یـا ارائـه تضامیـن کافـی خواهـد بـود، در غیـر ایـن صـورت بـه صورتحسـاب الکترونیکـی صـادر شـده اعتبـار مالیاتـی تعلـق نمی گیـرد.

2. تدابیـر الزام جهـت افزایـش حـد مجـاز در فرآینـد مـاده 6 در سـامانه مودیـان پیـش بینـی گردیـده اسـت. لیکـن تـا پیـاده ســازی کامــل ایــن بخــش در کارپوشــه، شایســته اســت ادارات کل در صــورت ادعــای مودیــان مبنــی براخطــار پرشــدن حــد مجـاز و یـا در خواسـت افزایـش سـقف مـورد نظرضمـن اخـذ مـدارک و مسـتندات اقدامـات بـه شرح ذیـل را ملحـوظ نماینـد:

 • در خواســت رفــع اخطــار پیــام پرشــدن حــد مجــاز و عــدم تخصیــص اعتبــار، صرفــا از طریــق شــخص صادرکننــده صورتحسـاب الکرتونیکی(فروشـنده کالا/خدمـات) مطـرح گـردد نـه از سـوی خریـدار. خریـدار در صـورت مواجـه شـدن بـا پیــام مــورد اشــاره در زمــان واکنــش بــه صورتحســاب، در صــورت تمایــل و بــه جهــت تخصیــص اعتبــار بــه صورتحســاب بــا شرایــط عبــور از حــد مجــاز مــاده ،6 مــی تواننــد نســبت بــه رد صورتحســاب اقــدام نمایــد. فروشــنده پــس از افزایــش حــد مجـاز، در ابتـدا مـی بایسـت صورتحسـاب رد شـده توسـط خریـدار را ابطـال نمـوده و سـپس نسـبت بـه صـدور صورتحسـاب جدیــد (دارای اعتبــار مالیاتــی) اقــدام نمایــد.
 • فـروش مشـمول مالیـات ابـرازی دوره مشـابه سـال قبـل مـودی و مالیـات پرداخـت یـا ترتیـب پرداخـت شـده متناظـر آن بررسـی گـردد و در صـورت داشـن بدهـی، ابتـدا اقدامـات الزام در خصـوص پرداخـت یـا ترتیـب پرداخـت مانـده بدهـی صـورت پذیـرد تـا مـودی از سـقف حـد مجـاز تعییـن شـده در قانـون برخـوردار گـردد.
 • سـپس در صـورت رعایـت بنـد (ب) اطلاعیـه و در خواسـت افزایـش حـد مجـاز، مـی بایسـت درخواسـت مکتـوب مـودی مبنــی بــر ابــراز فــروش بیشــر از ســقف تعییــن شــده از مــودی اخــذ و بــا توجــه بــه فعالیــت مــودی، بــا اعــال نــرخ ارزش افـزوده (مـاده 7 و مـاده 26 قانـون دائمـی ارزش افـزوده (بـر فـروش درخواسـت شـده، اقدامـات متناسـب بـا پرداخـت) صـدور شناسـه پرداخـت، ترتیـب پرداخـت یـا ارائـه تضامیـن پرداخـت صـورت پذیـرد.
 • نتیجـه اقدامـات بنـد (ج) بـه همـراه مـدارک و مسـتندات بـه معاونـت فناوری هـای مالیاتـی ارسـال گـردد تـا اقدامـات الزام جهـت افزایـش حـد مجـاز در کارپوشـه مـودی انجـام پذیـرد.

شـایان ذکـر اسـت پـس از پیـاده سـازی بخـش مـورد نظـر در سـامانه مودیـان، فرآینـد درخواسـت و پرداخـت مالیـات متعلقـه بـا ثبـت درخواسـت مـودی در کارپوشـه خـود و از طریـق سـامانه مودیـان انجـام خواهـد گرفـت.

اطلاعیه شماره 12

امکان استعلام و دریافت فایل تناظر
شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN

با عنایــت بــه لایحــه تســهیل تکالیــف مودیــان در اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان کــه در جلســه مــورخ1402/04/26 بــه تصویــب نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اسلامی رســیده و ادامــه رونــد و ابــلاغ آن منــوط بــه تاییــد شــورای نگهبــان مــی باشــد و نظــر بــه رضورت درج شناســه کالا/خدمــات در صــدور صورتحســاب الکترونیکــی، در صـورت تمایـل مودیـان محـترم مالیاتـی بـه اسـتفاده از شناسـه هـای GTIN، امـکان اسـتعلام و دریافـت فایـل تناظـر شناسـه کالا/خدمـت عمومـی و اختصاصـی بـا شناسـه GTIN از طریـق سـامانه اسـتعلام شناسـه عمومـی و اختصاصـی بـه آدرس portal.gs1-ir.org فراهم شده است.

اطلاعیه شماره 13

نظـر بـه سـؤالات و مکاتبـات متعـدد مؤدیـان و ادارات کل در رابطـه بـا تغییـر وضعیـت کارپوشـه مؤدیـان بـه غیـر مجـاز موقـت و غیـر فعـال شـدن شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی و نحـوه فعالسـازی مجـدد آن بـه اسـتحضار میرسـاند؛
انجـام هرگونـه تغییـرات در سـامانه ثبـت نـام الکترونیکـی (شـماره اقتصـادی) توسـط مـؤدی منجـر بـه تغییـر وضعیـت کارپوشـه مـؤدی بـه غیـر مجـاز موقـت و غیـر فعـال شـدن شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی آن پرونـده مـی شـود.

کارپوشه در وضعیت غیر مجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال :

بـا ثبـت درخواسـت ویرایـش در سـامانه ثبـت نـام الکترونیکـی سـازمان امـور مالیاتـی کشـور توسـط مـؤدی، پرونـده مالیاتـی مـؤدی از مرحلـه نهایـی و تاییـد شـده (گام 4) خـارج و وارد مرحلـه ویرایـش و عـدم تاییـد اطلاعـات (گام 3) شـده در نتیجـه کارپوشـه مـؤدی تغییـر وضعیـت داده و از فعـال بـه غیـر مجـاز موقـت تغییـر مینمایـد. همچنیـن تمامـی شناسـه یکتاهـای حافظـه مالیاتـی غیـر فعـال و امـکان دریافـت و بارگـذاری صورتحسـاب فـروش در سـامانه مؤدیـان بـرای کارپوشـه آن پرونـده وجـود نخواهـد داشـت.

فعالسازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی:

بـا تکمیـل و تأییـد نهایـی اطلاعـات ویرایـش شـده در سـامانه ثبـت نـام الکترونیکـی، پرونـده مالیاتـی مربوطـه در کارپوشـه سـامانه مؤدیـان فعـال شـده و مـؤدی میتوانـد بـا ورود بـه کارپوشـه مجـدداً شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی درخواسـت و دریافـت نمایـد. لازم بـه ذکـر اسـت، بـا درخواسـت شناسـه یکتـای حافظـه مالیاتـی توسـط مـؤدی، شناسـه حافظـه مالیاتـی غیـر فعـال قبلـی مجـدداً فعـال خواهـد شـد.

اطلاعیه شماره 14

فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا

مودیـان محتـرم مالیاتـی، امـکان اسـتعلام و دریافـت فایـل تناظـر شناسـه کالا عمومـی و اختصاصـی بـا شناسـه ایرانکـد و شناسـه GTIN از طریـق سـامانه اسـتعلام شناسـه عمومـی و اختصاصـی بـه آدرس portal.gs1-ir.org فراهم گردیـده اسـت.
لازم بـه ذکـر اسـت، فایـل راهنـای نحـوه اسـتعلام شناسـه کالا بـا شناسـه GTIN و اسـتعلام دسـته ای شناسـه کالا نیـز در آدرس فوق الذکـر قابـل دستـرس مـی باشـد.

اطلاعیه شماره 15

اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت pending در هنگام ارسال صورتحساب

نظـر بـه سـوالات و مکاتبـات متعـدد مودیـان و ادارات کل در رابطـه بـا ارسـال صورتحسـاب الکترونیکـی و جلوگیـری از درج تکـراری صورتحسـاب در کارپوشـه مودیـان، ضروری اسـت مـوارد ذیـل مـورد توجـه قـرار گیـرد:

1. در صورتـی کـه پـس ارسـال صورتحسـاب الکترونیکـی، وضعیـت صورتحسـاب ارسـالی pending (در حـال بررسـی) باشـد، مــودی از ارســال مجــدد آن صورتحســاب خــودداری نمــوده و منتظــر مشــخص شــدن وضعیــت نهایــی صورتحســاب در سـامانه باشـد.
چنانچــه وضعیــت صورتحســاب بــه failed (ناموفــق و دارای خطــا) تغییــر یابــد، ضمــن برطــرف کــردن خطــای موجــود، می بایســت نســبت بــه ارســال مجــدد صورتحســاب اقــدام گــردد.
در صورتـی کـه وضعیـت صورتحسـاب الکترونیکـی success (موفـق) باشـد صورتحسـاب در کارپوشـه قابـل مشـاهده بـوده و نیـاز بـه ارسـال مجـدد نمـی باشـد.

2. در برخـی مـوارد وضعیـت pending صورتحسـاب الکترونیکـی ارسـالی ، بـه دلیـل عـدم بـروز رسـانی پایانـه فروشـگاهی مودیـان (نـرم افزارهـای واسـط و …) میباشـد، لـذا مـی بایسـت جهـت برطـرف شـدن مشـکل، نـرم افـزار مربوطـه بـروز،ً ممکــن اســت بــه دلیــل عــدم اســتعلام مجــدد، وضعیــت صورتحســاب همچنــان وضعیــت در پایانــه
رســانی گــردد. ضمنــا فروشــگاهی مــودی بــه صــورت pending نمایــش داده شــود در صورتیکــه وضعیــت آن صورتحســاب در ســامانه مودیــان بــه success یـا failed تغییـر پیـدا کـرده باشـد، لـذا لازم اسـت مجـدد اسـتعلام شـود.

اطلاعیه شماره 16

اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

بــا عنایــت بــه ســوالات و مکاتبــات متعــدد مودیــان و ادارات کل در رابطــه بــا صــدور صورتحســاب الکترونیکــی و ثبــت در سـامانه مودیـان در راسـتای موضـوع تبصـره 5 مـاده 17 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب 1400/03/02 بـه اسـتحضار مـی رسـاند؛
از آنجایــی کــه آییــن نامــه اجرایــی موضــوع تبــره (5) مــاده (17) قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده در خصــوص مالیــات و عـوارض ارزش افـزوده عرضـه آب، بـرق، گاز طبیعـی نفـت تولیـدی (نفـت خـام، مایعات گازی و گاز طبیعـی خـام) و فـرآورده هـای تولیـدی و وارداتـی ابـلاغ نشـده اسـت ، لـذا اجـرای آن در سـامانه مودیـان فعـلا امـکان پذیـر نمـی باشـد.
اشـخاص فعـال در زنجیـره تولیـد، انتقـال، توزیـع و فـروش مرتبـط بـا کالاهـا و خدمـات زنجیـره مـی بایسـت بـه منظـور صـدور صورتحسـاب هـای مربوطـه و ثبـت در سـامانه مودیـان از شناسـه کالا/ خدمـات منـدرج در سـامانه stuffid.tax.gov.ir اسـتفاده نماینـد و بعـد از ابـلاغ آییـن نامـه مذکـور و اجـرای آن در سـامانه مودیـان، نسـبت بـه صـدور صورتحسـاب ارجاعـی و ثبـت در سـامانه مودیـان اقـدام نماینـد.

اطلاعیه شماره 17

درخواست افزایش حد مجاز ماده 6
قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگ

در راسـتای تسـهیل گـری و تکریـم مودیـان محـرم مالیاتـی و همچنیـن جلوگیـری از انجـام مکاتبـات زمانـبر اداری و سرعـت بخشـیدن بـه بررسـی درخواسـت هـای مرتبـط بـا افزایـش حـد مجـاز مـاده 6 قانـون پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان، امـکان ثبـت درخواسـت هـای مربوطـه از طریـق (ارسـال پیـام) و انتخـاب گزینـه (سـامانه مودیان) /
(حدمجـاز فـروش مـاده 6 قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی) و بارگـذاری فـرم پیوسـت در سـامانه تیکتینـگ اداره کل فنـاوری اطلاعـات بـه نشـانی management.tax.gov.ir فراهـم شـده اسـت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنر حسابدار ضامن دقت ، آگاهی و شفافیت در اقتصاد

می توانید برای مشاوره تماس بگیرید.

اطلاعات

تمامی حقوق محفوظ است . طراحی سایت توسط فیداراستودیو